Puslapis atnaujintas: 2018-11-07

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ATLYGINIMO DYDIS UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO CENTRUOSE

 

 

1. Vykdomos neformaliojo švietimo programos

Neformalusis švietimas būreliuose ir studijose organizuojamas pagal metodinėse tarybose aprobuotas ir įstaigos direktoriaus patvirtintas programas. 

 

2. Paslaugos gavėjai 

Į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą priimami Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai. 

 

  3. Teikiamos mokamos paslaugos

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-185 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro ugdytiniai už papildomąjį ugdymą būreliuose ir studijose mokamas mokestis pagal programai skiriamas valandas per savaitę.  

 

MOKAMAS MOKESTIS UŽ MOKSLĄ KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRE (Dokumentas)

 

 4. Mokinių pasiekimų vertinimas

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro mokinių pasiekimai yra vertinami miesto, respublikos, tarptautiniuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose. Mokinių ir tėvų pageidavimu mokinys pasirinktos veiklos užsiėmimus gali lankyti iki vidurinės (gimnazijos) mokyklos baigimo.

 

 5. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, sveikatos priežiūros specialisto paslaugos nėra teikiamos. 6Mokinių skaičius Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre

   

  Kolektyvo pavadinimas

  Dabartinis
  mokinių skaičius
  Privalomas mokinių
  skaičius
  Fitodizaino būrelis 12 12
  Dainos studija „Keberiokšt” 64 36
  Skaitovų, poetinio teatro ir renginių vedėjų būrelis 12 12
  Akvarelės studija 12 12
  Dailės studija „Varsa" 64 48
  Dizaino studija  „Kukutis” 51 48
  Vaikų senosios muzikos ir šokio
  ansamblis „Dolce musica”  
  48 36
  Solinio dainavimo būrelis "Belcanto" 14 12
  Vaidybos studija „Trepsė” 36 36
  Šokių studija „Junga“ 134 132
  Tautinės muzikos  ansamblis “Ralio” 48 36
  Šokių studija „Vijurkas” 110 132
  Estetinis - edukacinis būrelis 28 24
  Alternatyvaus meno studija 14 12
  Teatro studija “Svajonė”  37 24
  Džiazinio meno raiškos studija „Junior City Jazz“ 74 48
  Dainavimo būrelis „Vega” 42 36
  Teatro studija "Aušra" 98 120
  Choreografijos studija "Inkarėlis" 162 120
  Rusų liaudies dainavimo ansamblis "Lel" 27 24
  Atviros jaunimo erdvės 400 400

   

 

   7. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro pedagoginių darbuotojų skaičius

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre dirba 62 mokytojai.   8. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vertybės

Įstaigos veikla yra grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis - tolerancija asmeniui, pagarba, pakantumu ir kt.. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro teritorijoje yra griežtai draudžiama vartoti tabaką, alkoholį, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis, taip pat platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius. Mokytojai ir tėvai (ar vaiko globėjai), kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.  9. Nusiskundimų pateikimo tvarka.

 Nusiskundimai yra pateikiami įstaigos direktoriui. Nusiskundimų registraciją vykdo raštinės vedėja pagal Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre patvirtintą registracijos tvarką.

 

 

ELGESIO NORMOS

MOKINIŲ TEISĖS KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRE:

 1. Nemokamai gauti informaciją apie neformaliojo švietimo programas, mokymosi formas;
 2. Ugdytis pagal savo gebėjimus ir poreikius savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą;
 3. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro savivaldoje;
 4. Įstatymų numatyta tvarka ginti savo teises;
 5. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose;
 6. Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;
 7. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys;
 8. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
 9. Gauti socialinę, psichologinę ir kitą pedagoginę veiklą;
 10. Dalyvauti visuomenės gyvenime, talkiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
 11. Į vienodas su visais galimybes ir lygias teises skleisti savo gebėjimus bei talentus.

 

MOKINIŲ PAREIGOS:

 1. Laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vidaus taisyklių reikalavimų;
 2. Stropiai ir sąžiningai atlikti užduotis, vykdyti teisėtus nurodymus, gerbti mokytojus ir kitus bendruomenės narius;
 3. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, įstaigos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių;
 4. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
 5. Mokytis ir įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui;
 6. Saugoti, tausoti Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro turtą ir inventorių.

 

TĖVŲ (VAIKO GLOBĖJŲ) TEISĖS:

 1. Gauti informaciją apie savo vaiko veiklą ir elgesį;
 2. Dalyvauti Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro savivaldoje;
 3. Reikalauti, kad saugiose ir sveikose sąlygose jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis švietimas.

 

TĖVŲ (VAIKO GLOBĖJŲ) PAREIGOS:

 1. Bendrauti su mokytojais ir vadovais, dalyvauti sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;
 2. Apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;
 3. Kontroliuoti ir koreaguoti vaiko elgesį;
 4. Padėti vaikui pasirinkti neformaliojo ugdymosi kryptį ir formą bei pasirengti užsiėmimams;
 5. Mokyti vaiką darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, atvirumo, iniciatyvos, savarankiškumo, susitelkimo ir reiklumo sau, skatinti jo saviraišką;
 6. Mokėti nustatyto dydžio užmokestį, vykdyti kitus prisiimtus sutartinius įsipareigojimus;
 7. Atlyginti Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrui vaiko padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.

 

MOKYTOJŲ TEISĖS:

 1. Siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;
 2. Ne mažiau kaip penkias dienas dalyvauti kvalifiakcijos tobulinimo renginiuose;
 3. Būti atestuotais ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 4. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;
 5. Dalyvauti savivaldoje;
 6. Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykinius ir metodinius būrelius, aktyviai dalyvauti jų veikloje;
 7. Nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai tobulinti;
 8. Atostogauti vasarą ir naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų numatytomis lengvatomis;
 9. Vertinti Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą.